Dėl kvalifikacijos atrankos kriterijų nustatymo


2017 m. sausio 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-370-381/2017

Faktinės bylos aplinkybės

Perkančioji organizacija vykdė supaprastintą ribotą konkursą rangos darbams įsigyti. Pirkimo sąlygų 13.5 punkte perkančioji organizacija nustatė kvalifikacinės atrankos kriterijus P1, P2 ir P3. P1 vertinama tiekėjo vandentvarkos objektų, kuriuose buvo atliekami vandentiekio ir / ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbai, apimtis. Maksimali vertinama apimtis – 22 500 000,00 Eur be PVM. Kandidatas, kurio darbų apimtis didesnė nei nurodyta, gauna maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų negauna. P2 vertinama vandentvarkos objektų, kuriuose buvo atliekami vandentiekio ir / ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbai, pastatytų tinklų bendras ilgis. Maksimalus vertinamas tinklų ilgis – 22,5 km. P3 vertinama vandentvarkos objektų, kuriuose buvo atliekami vandentiekio ir / ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbai, tinkamai įvykdytų sutarčių skaičius. Ieškovas nurodė, kad aukščiau nurodyti kvalifikacinės atrankos kriterijai pažeidžia ne tik Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą proporcingumo principą, bet ir perkančiosios organizacijos įtvirtintą pareigą užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir lygiateisiškumą. Kadangi kvalifikacinės atrankos metu bus atrinkti tik trys tiekėjai, kurie, tikėtina, kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 ir P2 maksimalias vertinamas reikšmes pasieks, o pagal vienintelį varžymosi kriterijų P3 vertinamos tinkamai įvykdytos sutartys, nepriklausomai nuo jų apimties ir sudėtingumo, todėl konkurencija viešajame pirkime yra ypač apribota ir sudaromos sąlygos viešajame pirkime varžytis tik stambiausiems rinkos dalyviams. Pirkime negalės dalyvauti tiekėjai, kurie kad ir viršytų maksimalias reikšmes, tačiau yra tinkamai įvykdę nedaug, bet gana sudėtingų ir didelės vertės sutarčių, taigi galėtų pasiūlyti geresnę kainą.

Teismo išaiškinimai

Teismas pabrėžė, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Ši pareiga išplaukia ir iš racionalaus lėšų panaudojimo principo (VPĮ 3 straipsnis). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju, – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas.

Teismas atkreipė dėmesį, kad viešojo pirkimo vertė yra 1 965 500 Eur be PVM, todėl pusę viešojo pirkimo vertės sudaro 982 750 Eur. Atitinkamai planuojamų rekonstruoti / pastatyti vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų ilgis – 9,149 km, todėl pusę nurodyto ilgio sudaro 4,57 km. Remiantis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų nuostatomis, akivaizdu, kad perkančiosios organizacijos nustatytos kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 ir P2 maksimalios vertinamos atliktų darbų apimtys viršija viešojo pirkimo objekto vertę ir perkamų darbų apimtis. Net ir sutikus su apeliantės argumentais, kad perkančioji organizacija kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 maksimalią reikšmę išreiškė kaip bendrą penkerių pastarųjų metų atitinkamų darbų apimtį, o ne kaip vidutinę metinę penkerių pastarųjų metų atitinkamų darbų apimtį, nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 net kelis kartus viršija vidutinę metinę darbų apimtį, kaip minimalų kvalifikacijos reikalavimą, turintį būti ne mažesniu kaip pusė prognozuojamos viešojo pirkimo perkamų darbų (pasiūlymo) vertės, o tai nėra proporcinga viešojo pirkimo objektui. Pasisakydamas dėl vertinimo kriterijaus P3 teismas nurodė, kad, nenustačius kvalifikacinės atrankos kriterijaus P3 vertinamų reikšmių, tiekėjai galėtų pateikti kelias didelės vertės sutartis arba daugiau, bet mažesnių verčių, sutarčių, todėl konstatuoti, kuris iš tiekėjų tokiu atveju būtų laikomas labiau kvalifikuotu, objektyviai būtų neįmanoma.