Procesinių dokumentų įteikimas įsigaliojus CPK pakeitimams


Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-724-544/2017

Faktinės bylos aplinkybės

Teismas išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarta išieškoti iš skolininkės skolą, delspinigius, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Skolininkei siųsti procesiniai dokumentai įteikti nebuvo. Visagino miesto apylinkės teisme buvo gauti duomenys, jog skolininkė dokumentų neatsiėmė pašte. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 431 straipsnio 3 dalimi bei protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, sprendė, jog nustatyti kreditorei terminą skolininkės gyvenamajai vietai patikslinti arba atlikti veiksmus, kad teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus kitu būdu, yra netikslinga, kadangi kreditorė pareiškime nurodė, jog pateikė visus jai žinomus skolininkės adresus bei įteikti procesinių dokumentų kitu būdu nepageidauja, skolininkės deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su pareiškime nurodyta, o, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, skolininkė šiuo metu nedirba. Pirmosios instancijos teismas nutarė panaikinti teismo įsakymą, pareiškimą paliko nenagrinėtą.

Teismo išaiškinimas

CPK 123 straipsnio 3 dalyje (redakcija, galiojusi skundžiamos nutarties priėmimo metu; nuostatos įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.) yra įtvirtinta, jog, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamosios vietos ar kitu nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu ar darbo vietoje, procesinis dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas jo nurodytos gyvenamosios vietos ar kitu jo nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu, procesinį dokumentą pristatantis asmuo jį įteikia fizinio asmens deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Tais atvejais, kai fizinio asmens gyvenamosios vietos ar kitas nurodytas procesinių dokumentų įteikimo adresas sutampa su fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai įteikiami vieną kartą. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas šioje dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Nutarimo, kuris taip pat įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d., 20 punkte numatyta, kad jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas CPK 123 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka, teismas formuoja naują procesinių dokumentų pašto siuntą, kuri adresuojama į fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Taigi nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo procesinių dokumentų įteikimo tvarkos pakeitimai, kurie buvo aktualūs priimant 2017 m. liepos 24 d. skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nagrinėjamu atveju pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo kreditorė nurodė skolininkės adresą, kuris sutampa su skolininkės deklaruota gyvenamąja vieta. Taigi turėjo būti sprendžiamas anksčiau minėtų CPK 123 straipsnio 3 dalies bei Nutarimo nuostatų taikymo klausimas, dėl ko skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinti išduotą teismo įsakymą bei kreditorės pareiškimą palikti nenagrinėtą todėl, jog skolininkė neatsiėmė procesinių dokumentų pašte, yra neteisėta ir nepagrįsta.

Teismas sprendė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesilaikė CPK 431 straipsnio 3 dalyje numatyto reikalavimo nustatyti kreditoriui terminą patikslinti skolininko gyvenamąją vietą arba atlikti veiksmus, kad teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus kitu būdu. Pagal nagrinėjamoje byloje esančias ir nutarties 14 punkte išdėstytas aplinkybes, toks reikalavimas dėl termino nustatymo nelaikytinas vien formaliu įstatymo taikymu, kadangi kreditorė, kaip jau minėta, pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo nebuvo išreiškusi pozicijos dėl kitų procesinių dokumentų įteikimo būdų.