Apskaitos politika turėjusiems ankstesnes Apskaitos politikos programos versijas
Kaina: 295 Eur 236 Eur +PVM

Produkto aprašymas

AP transparen_header

pilnas_3_steps

Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Ją sudarys:
- Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
- Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
- Individualios finansinių ataskaitų formos.

Kiti internetinės programos privalumai:
- Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
- Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
- Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
- Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
- Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:
- bendrieji principai;
- pajamos;
- sąnaudos;
- nematerialusis turtas;
- ilgalaikis materialusis turtas;
- finansinis turtas;
- investicijos į kitų įmonių akcijas;
- atsargos;
- biologinis turtas;
- turto nuvertėjimas;
- nuosavas kapitalas;
- dotacijos ir subsidijos;
- įsipareigojimai;
- atidėjiniai;
- neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
- pinigų srautai;
- pelno mokestis;
- segmentų atskleidimas;
- išvestinės finansinės priemonės;
- balansas;
- pelno (nuostolių) ataskaita;
- aiškinamasis raštas;
- nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:
- parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
- įmonės finansinio turto pokyčiai;
- naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
- pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
- išnuomotas turtas;
- panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
- nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
- naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
- ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
- prestižas;
- plėtros darbai;
- naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
- su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
- finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
- įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
- kiti priedai.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS
- balansas;
- pelno (nuostolių) ataskaita;
- nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita,
- trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.

ĮSIGYKITE JAU DABAR:

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpyje:
-    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
-    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

Daugiau informacijos: www.apskaitospolitika.lt

 Dėmesio! Žemiau nurodyta kaina taikoma klientams turėjusiems ankstesnes UAB Mokesčių srautas Apskaitos politikos programos versijas

Kaina be PVM
236 Eur +PVM

Norėdami įsigyti „Apskaitos politika turėjusiems ankstesnes Apskaitos politikos programos versijas
Kaina: 295 Eur 236 Eur +PVM" prašome užpildyti pateiktą formą žemiau

Informacija apie pirkėją
Fizinio asmens registracija
Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/products/apskaitos-politika-pelno-siekiantiems-vienetams/