Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais

Asmeninės konsultacijos – tai geriausias būdas gauti atsakymus į Jums ypač svarbius ir jautrius klausimus Jums patogioje vietoje ir patogiu laiku. Susitikimo metu visas dėmesys yra skiriamas Jums ir Jūsų problemų sprendimui, todėl laikas naudojamas ypač efektyviai.
Jūs galite rinktis net iš kelių galimų konsultacijų formų:

Galimos konsultacijų temos pateiktos žemiau.


 

Kobzevienė

 N. Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė.
Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis.
Nuo 1998 metų teikia konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.
Lektorės teikiamų individualių konsultacijų metu Jums aktualūs klausimai aptariami remiantis ne tik teoriniais, bet ir praktiniais pavyzdžiais.

 

 

 

Apskaitos procedūros pagal VSAFAS

Inventorizacija;
Standartų pakeitimai;
Buhalterinės apskaitos organizavimas;
Buhalterio ir vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė;
Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos;
Biudžetinių įstaigų privalomasis ir pavyzdinis sąskaitų planas;
Finansinė atskaitomybė ir finansinė analizė. Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos. Statistinės ataskaitos;
Finansavimo sumos: asignavimai, projektų lėšos, dotacijos, nemokamai gautas turtas ir paslaugos;
Finansavimo sumų perdavimas viešojo sektoriaus subjektams ir ne viešojo sektoriaus subjektams;
Asignavimų apskaita, kasinės išlaidos;
Projektų lėšų apskaita;
Dotacijų ir subsidijų apskaita;
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita;
Biologinio turto apskaita;
Finansinio turto apskaita;
Atsargų apskaita;
Ūkinio inventoriaus apskaita;
Ateinančių laikotarpių sąnaudų, išankstinių apmokėjimų ir sąnaudų apskaita. Finansavimo pajamų apskaita;
Sukaupimų apskaita. Skolų apskaita: darbuotojams, skolos biudžetui, skolos kitiems subjektams. Sukauptos mokėtinos sumos;
Sąnaudų kompensavimo apskaita;
Pajamų ir pirkėjų skolų apskaita. Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas;
Specialiųjų programų lėšų apskaita. Kitų lėšų apskaita;
Pinigų srautų apskaita;
Darbo užmokesčio apskaita. Pašalpų apskaita. Autorinių atlyginimų apskaita. Stipendijų apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita;
Finansinės atskaitomybės sudarymas;
Duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą

Apskaitos procedūros pagal VAS

Inventorizacija
Standartų pakeitimai
Buhalterinės apskaitos organizavimas
Buhalterio ir vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė
Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos
Pavyzdinis sąskaitų planas
Finansinė atskaitomybė
Sąmatos
Statistinės ataskaitos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita
Dotacijų ir subsidijų apskaita
Nuosavo kapitalo apskaita
Atsargų apskaita
Pajamų apskaita
Sąnaudų apskaita
Biologinio turto apskaita
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaita
Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos apskaita
Pirkėjų skolų apskaita
Pinigų srautų apskaita
Darbo užmokesčio apskaita
Finansinės atskaitomybės sudarymas.

Mokesčiai

Valstybinis socialinis draudimas (VSD)
„Sodros“ nustatytų įmokų tarifai ir „grindys“ 2019 m.
Įmokos į Garantinį fondą
Įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą
Savarankiškas PSD įmokų mokėjimas
Socialinio draudimo įmokų „grindys“
Gyventojų pajamų mokestis (GPM), (neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD))
Gyventojų galimybė sumažinti GPM už 2019 m. (pavyzdžių pateikimas).

Pensijų kaupimas

Dalyvavimas pensijų kaupime
Pensijų įmokų mokėjimo sąlygos ir terminai
Pensijų kaupimo bendrovių veiklos ypatumai
Pensijų pakopos
Gyventojų grupės
Samdomų darbuotojų įmokos
Savarankiškai dirbančių asmenų įmokos
Gyventojai iki 40 metų
Pensijos kaupimas „minimaliai“ ir „maksimaliai“
Sprendimo priėmimas.

Pakuočių apskaita (GPAIS)
Finansinė atskaitomybė

Finansinių ataskaitų rinkiniai
Duomenų perkėlimas iš sąskaitų plano sąskaitų į finansinės atskaitomybės rinkinio formas
Perkeltų duomenų sutikrinimas pagal pagrindines dimensijas turto dalyje su finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto dalimis
Turto ir įsipareigojimų verčių pokyčiai
Pateiktų finansinėje atskaitomybėje duomenų analizė.

Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo sąlygos ir sąlygų įgyvendinimas
Darbo užmokesčio sistemos parengimas. Į kokius klausimus būtina atsakyti rengiant darbo užmokesčio sistemą. Darbo sutartyje sutartų darbo laiko normos ir darbo režimo įgyvendinimas
Darbo grafikų rengimas, keitimas, derinimas su darbuotojais
Faktiškai dirbto darbo laiko apskaita: darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas, sutartinių žymėjimų nustatymas (pavyzdžių pateikimas)
Nukrypimų nuo normalaus darbo laiko fiksavimas ir apmokėjimas
Darbo kelyje apmokėjimo ypatumai
Mokėjimai už pasyvų budėjimą (pavyzdžių pateikimas)
Susitarimo dėl nuotoliniu būdu dirbamo darbo įgyvendinimas (pavyzdžių pateikimas)
Darbuotojų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu
A ir B klasės pajamos
Atostogų dienos ir atostoginiai
Darbuotojų užsieniečių pajamų apmokestinimas
Mažųjų bendrijų narių ir vadovų pajamų apmokestinimas
Ūkininkų pajamų apmokestinimas
Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas
Sportininkų ir atlikėjų pajamų apmokestinimas ir paslaugų teikimo juridiniam asmeniui reglamentavimas
Lengvatos pirmajam darbui, kuri skirta jaunimo užimtumui skatinti, taikymas
Darbuotojų užsieniečių įmokos
Mažųjų bendrijų narių ir vadovų įmokos
Ūkininkų įmokos
Individualių įmonių savininkų įmokos
Sportininkų ir atlikėjų įmokos
„Sodros“ nustatytų išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo dydžiai 2019 m.
Ilgalaikio darbo išmokos
Išskaitų iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus naujovės. Mokesčių administravimo naujovės gyventojams
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo įstatymo taikymas
Darbuotojų pareigybių skirstymas į lygius ir į grupes, darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo sistema. Pareiginės algos bazinis dydis. Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas
Įstaigų vadovų ir vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimas
Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2019-01-01
Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, už budėjimą
Kasmetinis darbuotojų vertinimas ir jo įtaka darbo užmokesčio dydžio nustatymui.
Įmokos į Valstybinio socialinio draudimo fondą (VSD)
Neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymas, apskaičiavimas (NPD)
Gyventojų pajamų mokestis (GPM).
GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį:
• Naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų
• A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.
Išeitinės išmokos.

Akcininkų įnašai ir dividendai

Darbo laiko apskaita

Suminė darbo laiko apskaita
Suminės darbo laiko apskaitos taikymo prievolės ir galimybės
Darbuotojai dirba sekmadienį. Ar taikyti suminę darbo laiko apskaitą?
Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas. Sudarytų grafikų keitimas
Norminių aktų, susijusių su sumine darbo laiko apskaita, apžvalga. Ypatumai skirtingų ūkio šakų įmonėse
Faktiškai dirbto laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Būtinybė nustatyti tabelio pildymo tvarką kiekvienoje įmonėje. Įrodymai apie faktiškai dirbtą laiką kituose (ne buhalteriniuose) dokumentuose
Pagrindiniai suminės darbo laiko apskaitos principai: galimybės pasirinkti įvairias darbo užmokesčio skaičiavimo metodikas
Darbų, dirbamų pagal suminę darbo laiko apskaitą, apmokėjimas
Suminis darbo laikas švenčių bei poilsio dienomis: kaip teisingai apmokėti už darbą?
Suminė darbo laiko apskaita ir paros, savaitės nepertraukiamojo poilsio ypatumai
Suminė darbo laiko apskaita ir viršvalandiniai darbai
Suminės darbo laiko apskaitos taikymas ir budėjimo ypatumai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita
Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: dažniausiai daromų klaidų apžvalga
Atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių kaupinių registravimo būtinumas
Atostogų reglamentavimo pokyčiai naujajame Darbo kodekse
Įvairių kompensacijų apskaičiavimas
Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka
Išskaitų iš darbo užmokesčio pokyčiai
Taikomos darbo užmokesčio tvarkos aprašymas
Nacionaliniai teisės aktai – darbo ginčų prevencija.

Komandiruotės

Sąvokos: komandiruotė, stažuotė, darbas kelyje
Darbuotojo stažuotės apmokėjimas
Darbo kelyje įforminimas ir apmokėjimas. Papildomos išlaidos dėl darbo kelyje
Vadovo sprendimas dėl darbuotojo siuntimo. Garantijos darbuotojams
Įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas
Darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką
Įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu
Kelionės laiko sąsaja su darbo laiku
Kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių
Viena komandiruotė į kelias valstybes
Vienos dienos komandiruotė
Kai planuojama komandiruotė daugiau kaip 30 dienų
Kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas
Komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas
Išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės
Kai darbuotojas naudoja savo automobilį
Grįžimas iš komandiruotės
Dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas
Kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina
Kitos komandiruočių išlaidos:
Kelionės išlaidos
Gyvenamojo ploto išlaidos
Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos
Ryšio palaikymo išlaidos
Valiutos keitimo išlaidos
Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Pirminių dokumentų pateikimas į buhalterinę apskaitą. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka buhalterinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele
Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas
Darbo kelyje išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.

Apskaitos politika

Verslo apskaitos standartai (VAS)
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

Dėl konsultacijų kreiptis: tel.: 8 5 2051 562 ir el. paštu konsultacijos@countline.lt

 

Pasirinkti tema:*
Kiti pageidavimai:
El. paštas:*
Mokymų vieta (miestas):
Planuojamas dalyvių skaičius:
Įmonės ar įstaigos pavadinimas:
Kontaktinis asmuo:*
Tel:*

 


J. Navikiene_115x150

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais.

 

 

 

Darbo laiko apskaitos ir užmokesčio konsultacijos
 1.  Darbo užmokestis;
 2. Suminė darbo laiko apskaita: skaičiavimas, reguliavimas ir naujausi išaiškinimai;
 3. Darbuotojų komandiravimas (Lietuvoje ir į užsienį)
 4. Vairuotojų darbo laiko apskaita
 5. Komandiruotės, darbas kelyje, stažuotės.

1.      Darbuotojų komandiravimas (Lietuvoje ir į užsienį);

Apskaitos konsultacijos
 1. Apskaitos politika;
 2. Transporto Įmonių mokesčiai ir apskaita
 3. Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita;
 4. Žemės ūkio subjektų mokesčiai ir apskaita;
 5. El. prekybos mokesčiai ir apskaita;
 6. Apmokestinimo klausimai (PVM, PM ir kt.);
 7. Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita
Mokesčių konsultacijos
 1. Mokesčių planavimas;
 2. Transporto Įmonių mokesčiai ir apskaita;
 3. Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita;
 4. Žemės ūkio subjektų mokesčiai ir apskaita;
 5. El. prekybos mokesčiai ir apskaita
 6. Apmokestinimo klausimai (PVM, PM ir kt.)
 7. Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita
Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas

Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas

Pakuočių apskaita (GPAIS)

Dėl konsultacijų kreiptis: tel.: 8 5 2051 562 ir el. paštu konsultacijos@countline.lt

 

Pasirinkti tema:*
Kiti pageidavimai:
El. paštas:*
Mokymų vieta (miestas):
Planuojamas dalyvių skaičius:
Įmonės ar įstaigos pavadinimas:
Kontaktinis asmuo:*
Tel:*

 


 

KobzevienėN. Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė.
Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos paga
lVSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis.
Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė:
„Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“
ir Darbo užmokesčio apskaita,
taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Nuo 1998 metų teikia konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.
Lektorės teikiamų individualių konsultacijų metu Jums aktualūs klausimai aptariami remiantis ne tik teoriniais, bet ir praktiniais pavyzdžiais

 

V. Milčiūtė_115x150

V. Milčiūtė

UAB „Mokesčių srautas“ apskaitos specialistė, turinti praktikos darbe su itin dideliais informacijos kiekiais.
Šiuo metu siekia įgyti antrąjį bakalauro laipsnį Vilniaus universitete, ekonomikos srityje.
Anksčiau yra baigusi buhalterinės apskaitos bakalauro studijas. 

 

 

Apskaitos perkėlimas pagal VSAFAS
 1. Nuo 2019-01-01 daliai viešųjų įstaigų atsirado prievolė pereiti prie apskaitos tvarkymo pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
 2. Įmonės privalo išnagrinėti viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlikti pasiruošimo darbus, pakeisti savo sąskaitų planą, parengti apskaitos politiką bei vesti apskaitą pagal priimtus standartus.
 3. Atsirado prievolė kelti savo duomenis ir rengti finansines ataskaitas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 4. Patariame, kaip atlikti svarbiausius darbus perkeliant likučius pagal VSAFAS, taip pat detaliai supažindiname su VSAKIS sistema, kurioje atliekama: Prijungimas prie VSAKIS sistemos;
 5. Paruošiamieji darbai likučių perkėlimui; Likučių perkėlimas į naująjį viešojo sektoriaus sąskaitų planą; Apskaitos politikos parengimas; Pradinių likučių įkėlimas į VSAKIS ir pirmos finansinės atskaitomybės parengimas.

Dėl konsultacijų kreiptis: tel.: 8 5 2051 562 El.paštas: konsultacijos@countline.lt

 

Tema: Apskaitos perkėlimas pagal VSAFAS

Kiti pageidavimai:
El. paštas:*
Mokymų vieta (miestas):
Planuojamas dalyvių skaičius:
Įmonės ar įstaigos pavadinimas:
Kontaktinis asmuo:*
Tel. nr.:*