PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m.

Mokymų trukmė
7 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

- KONSULTACINIS SEMINARAS -

Žiniomis dalinasi mokesčių konsultantė Karolina Jogminaitė. Mokesčių konsultantė - teisės mokslų magistrė. UAB „KJ & Associates“ vadovė. Mokesčių teisės srityje Karolina dirba nuo 2002 m.; jos specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių patarėja „Deloitte Lietuva“ ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo kvalifikaciją Karolina kėlė stažuodamasi Olandijos ir Švedijos mokesčių inspekcijose. Ji taip pat buvo įvairių Europos Komisijos suformuotų darbo grupių sudėtingiems tarptautiniams klausimams spręsti narė.

Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. Iš tiesų net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis reglamentavimo pasikeitimas gali sukelti reikšmingas pasekmes, kartais nulemiančias ir poreikį peržiūrėti vykdomos veiklos modelį. Kiekvienas reguliavimo pasikeitimas neretai kelia visiškai naujas praktines problemas, o neturint patirties ir nesant praktikos dėl naujų taisyklių taikymo, kyla didelė rizika dėl netinkamo mokesčių įstatymų taikymo.

Įvertinti reguliavimo pokyčius, jiems pasiruošti ir, esant poreikiui, imtis reikiamų veiksmų susijusių su veiklos organizavimu, – būtina iš anksto. Ne ką mažiau svarbus ir gebėjimas vertinti rizikas bei spręsti problemas, galinčias iškilti praktikoje taikant ne tik naujas, bet ir jau kurį laiką galiojančias taisykles – jų taikymui aktualios ne tik naujos nuostatos, bet ir mokesčių administratoriaus požiūris (administracinė praktika), taip pat teismų jurisprudencija aiškinant bei taikant atitinkamas mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatas.

Mes žinome, kad savarankiškai sužiūrėti visus reglamentavimo, administracinės ir teismų praktikos pasikeitimus, naujoves ir tendencijas, planuojamus ar jau svarstomus reguliavimo pokyčius  reikia nemažai laiko. Todėl leiskite COUNTLINE suteikti Jums žinias apie svarbiausius PVM taikymo aspektus, kurios neabejotinai bus naudingos tiek tiesiogiai jas taikant profesinėje veikloje, tiek plečiant žinias ir stiprinant gebėjimus apmokestinimo PVM srityje.

Kviečiame buhalterius, finansininkus, advokatus, teisininkus ir kitus su mokesčiais dirbančius ar jais besidominčius dalyvauti mūsų organizuojamame seminare, kurio metu:

 • apžvelgsime šiais (2019) metais įsigaliojusius reikšmingus PVM įstatymo pakeitimus, įskaitant susijusius su reprezentacinėmis išlaidomis, mokesčių tarifais, naujomis mokestinio laikotarpio pasirinkimo bei atvirkštinio apmokestinimo taisyklėmis;
 • pasidomėsime naujausiais Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtais paaiškinimais bei  planuojamais ar jau rengiamais PVM įstatymo nuostatų komentarais;
 • supažindinsime su reikšmingais Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių aptariamą apyvartos mokestį, pakeitimais, kuriuos įgyvendinantys Lietuvos įsatatymai įsigalios 2020 ir 2021 m., taip pat naujais reikalavimais dėl 0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiančių dokumentų;
 • pristatysime PVM įstatymo pakeitimo projektą ir juo numatomas naujas taisykles, taikomas grandininiams tiekimams, prekių tiekimams pagal pareikalavimą (call of stock), trikampei prekybai, tiekimams Bendrijos viduje ir kitiems santykiams;
 • analizuosime kai kuriuos su PVM objektu susijusius aspektus, reikšmingus identifikuojant kvalifikavimo rizikas (objektas „vietos prasme“ ir „veiklos prasme“; „ekonominė veikla“, įskaitant Sąjungos finansuojamų projektų vykdymą;  „prekių tiekimas“ bei „paslaugų teikimas“ PVM taikymo tikslais) bei išvengiant galimų klaidų bei neigiamų pasekmių verslo perleidimo, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo, mišrių sandorių ir kitais atvejais;
 • aptarsime svarbiausias prekių tiekimo, paslaugų teikimo  ir jų įsigijimo vietos nustatymo, tiekimo Bendrijos viduje, trikampės prekybos, eksporto į trečiąsias šalis  taisykles bei praktinio taikymo problemas bei galimas rizikas, įskaitant įrodinėjimo naštos klausimus;
 • atkreipsime dėmesį į svarbiausius prekybos internetu apmokestinimo PVM aspektus tiesioginio tiekimo ar tiekimo per interneto platformas (pvz., Amazon, eBay) atvejais, taip pat teikiant paslaugas internete (online);
 • prisiminsime pagrindinius PVM atskaitos principus, teisės į atskaitą realizavimo sąlygas, jos tikslinimo taisykles bei atskaitos ribojimo atvejus. Aptarsime kitus aktualius klausimus ir kylančias praktines problemas deklaruojant PVM, susigrąžinant šio mokesčio permoką, registruojantis PVM mokėtoju ir kt.;
 • galiausiai žvilgtelėsime į dažniausiai pasitaikančius mokestinius ginčus, galimus šių ginčų rezultatus specifinėse situacijose, naujausią reikšmingą Europos Sąjungos ir nacionalinių teisminių institucijų praktiką bei jos tendencijas.

Temos:

 • Teisės aktų naujienos PVM taikyme nuo 2020:
  • 2020 m. PVM įstatymo pakeitimai, kitų teisės aktų pakeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai (sandoriai su ambasadomis; apmokestinamoji vertė ir t.t.).
  • Naujos nuostatos dėl grandininių tiekimų apmokestinimo. Kada taikomas 0 proc. PVM tarifas?
  • Keletos PVM mokėtojų kodų turėjimas? Kada ir kurios valstybės PVM kodą naudoti?
  • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą (Call of stock). Galimybės ir rizikos.
  • Nauji reikalavimai 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentacijai nuo 2020 m.
  • PVM nuansai  ir pasekmės dėl BREXIT.
 • Naujienos PVM taikyme nuo 2021:
  • Nuotolinės prekybos apmokestinimas.  Kam turi ruoštis Lietuvoje veikiančios elektroninės parduotuvės?
 • PVM objekto ir ekonominės veiklos sampratos:
  • Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai.
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms ir iš to kylančios mokestinės pasekmės.
  • Kada laikoma, kad asmuo vykdo ekonominę veiklą?
  • PVM objektas Lietuvoje ar užsienyje? Kas lemia tokį nustatymą ir kokias mokestines pasekmes ir rizikas tai sukelia?
 • PVM tarifai:
  • Lengvatiniai PVM tarifai: 9 % ir 5 %. Kam taikoma?
  • 0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės ir paslaugos. Kam taikoma?
 • PVM apmokestinamoji vertė:
  • Kaip nustatyti, nuo kurios vertės turi būti skaičiuojamas PVM? Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos.
 • Sandoriai su prekėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Prekių tiekimo vietos nustatymas.
  • Prekių tiekimas į ES.
  • Prekių eksportas.
  • Prekyba online:
   • PVM nuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves (e-shopping).
   • PVM nuansai vykdant prekybą per elektronines platformas (Amazon, Ebay ir pan.).
  • Prekių įsigijimas iš ES.
  • Rezervo taisyklės rizika ir problematika.
  • Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą.
 • Sandoriai su paslaugomis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindiniai principai pagal skirtingas paslaugų rūšis (pvz., nekilnojamojo turto sandoriai, vežimo paslaugos, tarpininkavimas ir pan.).
  • Privalomi įrodymai, kai paslaugos nėra laikomos Lietuvos PVM objektu.
  • Pirkėjų statuso ir įsikūrimo vietos nustatymo problematika ir kylančios PVM pasekmės. Ką pradeda vertinti VMI?
  • PVM neapmokestinamos paslaugos:
   • PVM įstatymo niuansai, problematika, susijusi su PVM neapmokestinamų paslaugų nustatymu, ir verslui kylančios mokestinės rizikos (PVM neapmokestinama nekilnojamojo turto nuoma, sveikatos paslaugos, švietimas ir pan.).
   • PVM „taupymo“  schemos vykdant PVM neapmokestinamus sandorius. Mokestinės rizikos.
 • PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka. Kaip suprasti „skirtos PVM apmokestinamų prekių / paslaugų teikimui“? Ar griežtės VMI pozicija?
  • Už kurias prekes / paslaugas PVM neatskaitomas.
  • Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą ?(neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
  • Ne PVM mokėtojų PVM atskaita.
  • PVM atskaitos tikslinimas.
  • Mišri veikla. Pagrindiniai žinotini principai.
 • PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija.
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne.
  • Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
 • PVM permokos susigrąžinimas iš biudžeto:
  • Grąžinimo terminai.
  • VMI pareiga mokėti palūkanas už laiku negrąžintą PVM.
 • Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika:
  • 2018- 2019 m. priimtų svarbiausių teismų sprendimų PVM srityje apžvalga.
 • Klausimai–atsakymai.

 

Papildoma informacija:

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–14.45 val. (kava, arbata, saldumynai).

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2020-03-05 Miestas: Klaipėda Vieta: Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Į kalendorių kalendorius2020-03-05 10:002020-03-05 16:30Europe/VilniusCountline Seminarai: PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m. Seminaro data: 2020-03-05 Seminaro vieta: Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Klaipėda , Kursų laikas: 10:00 - 16:30 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–14.45 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Klaipėda , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m."

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 120.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/events/pvm-reglamentavimo-ir-praktikos-naujoves-2020-jogminaite/