Apskaitos pagal VSAFAS kursai

Mokymų trukmė
40 ak. val.
Organizacijos tipas
Viešas
Lektorius (-iai)
Aprašymas

Kursų tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie apskaitos pagal VSAFAS naujoves, finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS parengimą ir įkėlimą į konsolidavimo sistemą.
Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės užregistruoti ūkines operacijas ir įvykius apskaitos registruose, sudaryti Didžiąją knygą, statistines ataskaitas, biudžeto vykdymo ataskaitas, PVM deklaracijas, užpildyti finansinės atskaitomybės formas.

Temos:

1. VSAFAS naujovės:
• Standartų pakeitimai;
• Buhalterinės apskaitos organizavimas;
• Buhalterio pareigos, teisės ir atsakomybė;
• Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos;
• Biudžetinių įstaigų privalomasis ir pavyzdinis sąskaitų planas;
• Dimensijos; buhalterinių korespondencijų sąsajos.

2. Finansinė atskaitomybė ir finansinė analizė. Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos. Statistinės ataskaitos:
• Finansinės atskaitomybės formos ir jų sąsajos;
• Statistinės ataskaitos;
• Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos.

3. Finansavimo sumos: asignavimai, projektų lėšos, dotacijos, nemokamai gautas turtas ir paslaugos:
• Finansavimo sumų grupės, šaltiniai, dimensijos;
• Finansavimo sumų gavimas;
• Finansavimo sumų panaudojimas;
• Finansavimo sumų perdavimas viešojo sektoriaus subjektams ir ne viešojo sektoriaus subjektams;
• Finansavimo sumų grąžinimas ir sukaupti mokėjimai;
• Finansavimo sumų pergrupavimas;
• Finansavimo sumų korekcija;
• Finansavimo sumų pajamos;
• Sukauptos finansavimo sumų pajamos;
• Finansavimo sumų sąnaudos;
• Finansavimo sumų pažymos;
• Duomenų apie finansavimo sumas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

4. Asignavimų apskaita, kasinės išlaidos:
• Biudžeto sandaros įstatymas; sąmatos; asignavimai;
• Kasinės išlaidos, išmokos, sąnaudos, turto įsigijimas, išankstiniai mokėjimai;
• Biudžeto vykdymo ataskaitos;
• Nepanaudoti asignavimai;
• Finansavimo sumų ataskaitos.

5. Projektų lėšų apskaita:
• Projektų apskaitos reglamentavimas;
• Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai;
• Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita;
• Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita;
• Projektų pajamų ir įplaukų apskaita;
• Vidinis lėšų skolinimas;
• Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas.

6. Dotacijų ir subsidijų apskaita:
• Dotacija;
• Subsidija;
• Lėšų gavimas, panaudojimas, perdavimas, grąžinimas.

7. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita:
• Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
• Nematerialiojo turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
• Turto įsigijimo savikaina ir įsigijimo šaltiniai;
• Naudingo tarnavimo laikotarpis;
• Nematerialiojo turto amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas;
• Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita (tikrosios vertės rezervas, nuvertėjimas);
• Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita;
• Turto pergrupavimo apskaita;
• Turto, gauto pagal veiklos nuomos sutartį, pagal panaudos sutartį, apskaita;
• Turto, perduoto pagal veiklos nuomos sutartį, pagal panaudos sutartį, apskaita;
• Turto inventorizacija;
• Turto pardavimas;
• Turto perdavimas kitam subjektui;
• Turto praradimas ir nuostolių išieškojimas;
• Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje.

8. Biologinio turto apskaita:
• Biologinio turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
• Biologinio turto pergrupavimas;
• Turto įsigijimo savikaina;
• Turto inventorizacija;
• Duomenų apie biologinį turtą pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

9. Finansinio turto apskaita:
• Nuosavybės vertybiniai popieriai (kontroliuojami, asocijuoti ir kiti subjektai); akcininko (dalininko) įnašo formavimas;
• Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
• Suteiktos paskolos;
• Turto įsigijimo savikaina ir įsigijimo šaltiniai;
• Finansinio turto pergrupavimas;
• Turto inventorizacija;
• Duomenų apie finansinį turtą pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

10. Atsargų apskaita:
• Atsargų grupės;
• Atsargų įsigijimo savikaina;
• Atsargų pergrupavimas;
• Atsargų sunaudojimas, nuvertėjimas, nurašymas;
• Atsargų inventorizacija;
• Duomenų apie atsargas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

11. Ūkinio inventoriaus apskaita:
• Ūkinio inventoriaus grupės;
• Ūkinio inventoriaus perdavimas naudoti;
• Ūkinio inventoriaus perdavimas kitam subjektui;
• Ūkinio inventoriaus nurašymas;
• Ūkinio inventoriaus inventorizacija.

12. Ateinančių laikotarpių sąnaudų, išankstinių apmokėjimų ir sąnaudų apskaita. Finansavimo pajamų apskaita. Sukaupimų apskaita. Skolų apskaita:
• Ateinančių laikotarpių sąnaudos;
• Išankstiniai apmokėjimai;
• Sąnaudos, sąnaudų grupės, sąnaudų dengimo šaltiniai;
• Finansavimo pajamos;
• Sukauptos finansavimo pajamos;
• Panaudotos finansavimo sumos;
• Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų inventorizacija;
• Skolos tiekėjams, skolos darbuotojams, skolos biudžetui, skolos kitiems subjektams. Sukauptos mokėtinos sumos.

13. Sąnaudų kompensavimo apskaita:
• Sąnaudų kompensavimo atsiradimas;
• Kompensatorių įsiskolinimas;
• Kompensatorių atsiskaitymas;
• Panaudotų lėšų atkūrimas.

14. Pajamų ir pirkėjų skolų apskaita. Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas:
• Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas;
• Pardavimo PVM;
• Pajamų grupės;
• Pagrindinės veiklos pajamos (prekių pardavimo, paslaugų suteikimo, rinkliavų);
• Kitos veiklos pajamos (nuomos, ilgalaikio turto pardavimo pelnas);
• Finansinės-investicinės veiklos pajamos;
• Pirkėjų skolų apskaita;
• Duomenų apie pajamas ir gautinas sumas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

15. Specialiųjų programų lėšų apskaita. Kitų lėšų apskaita:
• Specialiųjų programų vykdymas;
• Kitų lėšų gavimas ir lėšų gavimas iš kitų finansavimo šaltinių;
• Tikrosios vertės rezervas;
• Nuosavybės metodo įtaka;
• Dalininko įnašas.

16. Pinigų srautų apskaita:
• Pinigų gavimas ir išmokėjimas banko sąskaitose, kasoje, per atskaitingus asmenis;
• Banko sąskaitų atvaizdavimas buhalterinėje apskaitoje;
• Lėšos bankų sąskaitose;
• Palūkanos už lėšų turėjimą banko sąskaitose;
• Tiesioginiai ir netiesioginiai pinigų srautai;
• Finansavimo sumų, gautų ir išmokėtų pinigais, srautai;
• Specialiųjų programų lėšų gavimas ir išmokėjimas;
• Pagrindinės veiklos pinigų srautai;
• Finansinės veiklos pinigų srautai;
• Investicinės veiklos pinigų srautai;
• Išmokos ir kasinės išlaidos;
• Pinigų srautų ataskaitos sudarymas.

17. Darbo užmokesčio apskaita. Pašalpų apskaita. Autorinių atlyginimų apskaita. Stipendijų apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita:
• Darbo užmokesčio sudėtis ir apskaita;
• Atostoginių kaupimai; atostogų ir atostoginių apskaičiavimas;
• Kompensacijos darbuotojams;
• Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų; darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita;
• Vidutinio darbo užmokesčio apskaita; darbo sutarties nutraukimas, nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos;
• Pašalpų apskaita;
• Stipendijų apskaita;
• Autorinių atlyginimų apskaita;
• Apmokėjimų tiekėjams, kurie veikia pagal verslo liudijimus arba pagal individualios veiklos pažymą, apskaita;
• Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita;
• Duomenų apie darbo užmokestį ir autorinius atlyginimus perkėlimas į SAM formas, VMI formas, finansinės atskaitomybės formas.

18. Finansinės atskaitomybės sudarymas:
• Finansinių ataskaitų rinkiniai:
o Finansinių atskaitomybių rinkinių lygiai;
o Reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui (sudėtis, formos);
o Finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminai, saugojimo terminai, atsakomybė.
• Duomenų perkėlimas iš sąskaitų plano sąskaitų į finansinės atskaitomybės rinkinio formas.

19. Duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą:
• Tarpusavio likučių derinimas, tarpusavio operacijų derinimas ir eliminavimas;
• Pajamų grupavimas, sąnaudų grupavimas, turto grupavimas, sukauptų gautinų sumų grupavimas, įsipareigojimų grupavimas, sukauptų mokėtinų sumų grupavimas, nuosavybės grupavimas, finansavimo sumų grupavimas;
• Praėjusių metų klaidų taisymų įkėlimas į finansinės atskaitomybės formas.

20. Finansinė analizė:
• Duomenų apie ilgalaikį turtą analizė;
• Duomenų apie finansinį turtą analizė;
• Duomenų apie atsargas analizė;
• Duomenų apie pinigų srautus ir finansavimo sumas analizė;
• Duomenų apie įsipareigojimus analizė;
• Horizontalioji analizė;
• Vertikalioji analizė;
• Apyvartumo analizė.

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne tik teoriją, bet ir praktinius pavyzdžius.

Papildoma informacija:

Kursų trukmė – 40 akademinių valandų. Jūsų patogumui organizuojamos rytinės grupės darbo dienomis. Kursų vieno užsiėmimo trukmė – 5 ak. val. (viso 8 užsiėmimai).

Kursuose galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu, prisijungiant prie tiesioginių vaizdo kursų: klausytojams niekur nereikia vykti, užtenka turėti kompiuterį, internetinę vaizdo kamerą ir internetą. Tam tikrą valandą visi užregistruoti vartotojai gali per specialiai sukurtą nuorodą realiuoju laiku matyti ir girdėti lektorių. Išsamiau: Apskaitos pagal VSAFAS kursai (tiesioginiai vaizdo kursai).

Kiekvienas dalyvis gauna:

• išsamią mokomąją medžiagą;
• 40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo kursų baigimo);
• darbo pradžiai būtiną darbo įrankį – internetinės dokumentų duomenų bazės www.eblankai.lt modulio „Blankai“ prenumeratą 6 mėn.;
• kursų baigimo pažymėjimą.

Užsiėmimai vyks Vilniuje (rytinė grupė):

• balandžio 20 d., 23 d., 27 d., 30 d., gegužės 7 d., 15 d., 20 d., 22 d. po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 9.00 val., pabaiga – 13.00 val.
• rugsėjo 21 d., 23 d., 28 d., 30 d., spalio 5 d., 7 d., 12 d., 14 d. po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 9.00 val., pabaiga – 13.00 val.

Kursai vyksta surinkus klausytojų grupę.

Mokymų forma
Kursai
Mokymų data ir vieta
Data: Nuo 2020-04-20 iki 2020-05-22 Miestas: Vilnius Vieta: Countline mokymų klasė, Į kalendorių kalendorius2020-04-20 9:002020-05-22 13:00Europe/VilniusCountline Kursai: Apskaitos pagal VSAFAS kursaiUAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų kursuose: Apskaitos pagal VSAFAS kursai Kursų data: 2020-04-20 Kursų vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius , Kursų laikas: 9:00 - 13:00 val. Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Countline mokymų klasė, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: Nuo 2020-09-21 iki 2020-10-14 Miestas: Vilnius Vieta: Countline mokymų klasė, Į kalendorių kalendorius2020-09-21 9:002020-10-14 13:00Europe/VilniusCountline Kursai: Apskaitos pagal VSAFAS kursaiUAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų kursuose: Apskaitos pagal VSAFAS kursai Kursų data: 2020-09-21 Kursų vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius , Kursų laikas: 9:00 - 13:00 val. Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Countline mokymų klasė, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „Apskaitos pagal VSAFAS kursai"

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
be pietų 300.00 Eur
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
  • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.


* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/events/apskaitos-pagal-vsafas-kursai-2/