COUNT LINE pristato internetinę programą Apskaitos politika

 

Kas yra apskaitos politika?

Tai apskaitos principai, metodai ir taisyklės, skirtos ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Visa įmonės apskaita turi būti tvarkoma remiantis apskaitos politika, kuri negali prieštarauti verslo apskaitos standartams.

Kas privalo ją turėti?

Kiekvienas ūkio subjektas privalo turėti parengtą ir vadovo patvirtintą apskaitos politiką. Remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, už apskaitos politikos parinkimą ir įgyvendinimą yra atsakingas ūkio subjekto vadovas.

Kam ji reikalinga?

Apskaitos politika palengvina apskaitos tvarkymą. Joje nurodoma, kokiais principais vadovaujasi subjektai, sudarant finansines ataskaitas, todėl yra lengviau jas parengti turint iš anksto priimtas nuostatas.

 

AP-transparen_header-1024x186_II

Susikurkite individualią savo įmonės Apskaitos politiką lengvai ir greitai

Apskaitos politika paprasta kaip 1-2-3 ! Kaip tai daroma?

NUO 2019 M. SAUSIO 1 D. ATNAUJINTAS  9-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS ATSARGOS”

pilnas_3_steps

Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Ją sudaro:
– Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
– Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
– Individualios finansinių ataskaitų formos.

Kiti internetinės programos privalumai:
– Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
– Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
– Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
– Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
– Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:
 - bendrieji principai; atnaujinta (2019-01-01)
 - pajamos;
 - sąnaudos;
 - nematerialusis turtas;
 - ilgalaikis materialusis turtas;
 - finansinis turtas;
 - investicijos į kitų įmonių akcijas;
 - atsargos; atnaujinta (2019-01-01)
 - biologinis turtas;
 - turto nuvertėjimas;
 - nuosavas kapitalas;
 - dotacijos ir subsidijos;
 - įsipareigojimai;
 - atidėjiniai;
 - neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 - pinigų srautai;
 - pelno mokestis;
 - segmentų atskleidimas;
 - išvestinės finansinės priemonės;
 - balansas;
 - pelno (nuostolių) ataskaita;
 - aiškinamasis raštas;
 - nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:
 - parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 - įmonės finansinio turto pokyčiai;
 - naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 - pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 - išnuomotas turtas;
 - panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 - nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 - naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 - ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 - prestižas;
 - plėtros darbai;
 - naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 - su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 - finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 - įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 - kiti priedai.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS
 - balansas;
 - pelno (nuostolių) ataskaita;
 - nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 - pinigų srautų ataskaita,
 - trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.

 

Apskaitos politikos video pristatymas su auditore Jurgita Navikiene:

Trumpa internetinės Apskaitos politikos programos naudojimo instrukcija:

ĮSIGYKITE JAU DABAR:

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpyje:

-    galėsite naudotis programa: kurti, koreguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;

-    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

Dėmesio!
Pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus programoje įdiegtos šios naujovės:

- Nustatyti tikslesni reikalavimai pildant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą.
- Patikslintos nuostatos dėl neatlygintinai gautų dovanotų atsargų savikainos nustatymo.
- Patikslintos nuostatos dėl grynos galimo realizavimo vertės nustatymo.
- Ribojamas LIFO būdo taikymas ir nustatoma, kad gali būti tik išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl įmonės veiklos specifikos.
- Nustatoma galimybė atskiroms atsargų grupėms taikyti skirtingus atsargų įkainojimo būdus.
- Standarte nustatyti aiškūs ryšiai tarp atsargų pripažinimo / nukainojimo ir „Pajamų“, „Sąnaudų“ ir „Pelno (nuostolių) ataskaitos“ standartų.
- Visame 9-ajame VAS išskirti ir patikslinti reikalavimai, taikomi labai mažoms įmonėms.

Daugiau informacijos: www.apskaitospolitika.lt

 

esamiems_20proc._nuolaida naujiems_20proc._nuolaida

-    galėsite naudotis programa: kurti, koreguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
-    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

Nuo 2019 m. sausio 1 d.atnaujintas  9-asis verslo apskaitos standartas Atsargos”

atnaujinta (2019-01-01)